HlídCon

Koná se: 9.–11. 6. 2023

Pravidla festivalu

Prosíme o pochopení, že pro HlídCon je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování je vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majitelem budovy.

Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jistí, vidíte-li nějakou chybu organizace nebo někoho porušovat pravidla účasti, máte-li nějaké přání nebo stížnost, obraťte se prosím na organizátory. Poradí, pomohou, většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich organizátoři dozví včas.

Při porušování pravidel účasti se rozloučíme s těmi, kdo se neumějí na festivalu chovat, abychom ho pro ty z vás, kteří dodržují pravidla, mohli udělat co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti.

Povinností účastníka je:

 1.  Seznámit se s pravidly účasti stanovenými Organizátorem akce a Střední školou designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní seznámit se s podmínkami čerpaných služeb a dodržovat je.
 2. Účastník akce se nákupem vstupenky a služeb zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti bude znamenat vyloučení z akce bez náhrady plateb. Organizátoři nenesou odpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.
 3.  Respektovat a bezodkladně dodržovat pokyny Organizátorů akce a pracovníků Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní.
 4. Dodržovat požární a bezpečností předpisy.
 5. Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné zletilé osoby (rodiče, sourozenec, příbuzní, učitel, vedoucí skupiny apod.) nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců.
 6. Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno kdekoliv v budově.
 7. Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech.
 8. Je zakázáno připojovat vlastní elektrické zařízení do zásuvek bez povolení organizátora.
 9. Neobtěžovat okolí.
 10. Po celou dobu festivalu je účastník povinen respektovat ostatní účastníky a udržovat pořádek a klid v budově, v jejím blízkém i širším okolí a cestou do ubytovacích zařízení.
 11. V průběhu programu je účastník povinen nerušit autory pořadů a ostatní účastníky, zbytečně nevcházet a nenahlížet do programových místností.
 12. Účastník je povinen zdržet se hlasitého projevu a byť jen slovních útoků na ostatní.
 13. Při komunikaci s pracovníky Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Organizátory a dalšími účastníky je účastník povinen dodržovat zásady slušného chování.
 14. Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Je zakázáno sedět, stát či se jinak zdržovat v místech průchodu, na schodištích apod.
 15. Uklízet a třídit odpadky, udržovat čistotu.
 16. Účastník je povinen udržovat co největší pořádek. Odpadky patří do koše.
 17. Účastník je povinen důsledně třídit odpadky na prázdné a sešlápnuté PET lahve a plastové kelímky, suchý papír či ostatní odpad do příslušně označených košů.
 18. Nepoškozovat zařízení. Hlídat si vlastní věci.
 19. Účastník je povinen se zdržet veškerého jednání, které by mohlo mít za následek poškození nebo zničení vybavení Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Organizátora, jejich partnerů a ostatních účastníků. Účastník nese plnou hmotnou odpovědnost za škody jím způsobené.
 20. Účastník je seznámen se zákazem vodit do areálu Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní psy i jiná zvířata.
 21. Ztracené věci budou k vyzvednutí v šatně nebo na recepci festivalu. Na festival doporučujeme nenosit a bez dozoru nenechávat cenné věci. Organizátoři nenesou odpovědnost za případné krádeže.
 22. Neprodávat zboží mimo vyhrazené prostory a bez povolení Organizátora.
 23. Pro prodej vlastního zboží je účastník povinen s předstihem před festivalem získat souhlas Organizátorů a dodržet podmínky pro pronájem prodejního stánku či stolu. Prodejce je povinen prodávat pouze zboží oficiálně licencované nebo vlastní výroby bez porušení autorských práv.
 24. Dodržovat pravidla pro fotografování, natáčení a pořizování obrazových a zvukových záznamů.
 25. Je zakázáno vnášet profesionální záznamová zařízení, pořizovat fotografie, obrazové a zvukové záznamy pro novinářské, propagační a komerční účely bez předcházející akreditace Organizátorem.
 26. Povoleno je fotografování, natáčení a pořizování obrazových a zvukových záznamů pro osobní a fanouškovské účely, s následujícími výjimkami. Za tímto účelem je povoleno vnášet neprofesionální záznamová zařízení bez stativů a mobilní telefony.
 27. Je zakázáno přeprodávat vstupenky na festival za účelem obohacení. Vstupenky budou ověřovány proti platnému dokladu totožnosti. Vstupenky bez ověření totožnosti nebudou platné.

Výjimky:

 1. a) V programových sálech je zcela zakázáno natáčení obrazového a zvukového záznamu – videa, jakýmkoliv zařízením, včetně mobilních telefonů.
 2. b) Je zcela zakázáno fotografovat a natáčet hosty akce, kromě fotografování bez blesku na pořadech, v intervalu prvních 5 minut po začátku pořadu a posledních 5 minut před ukončením pořadu, pouze ze svého místa.
 3.   Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu.

 

Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Starším 18 let připomínáme jejich odpovědnost, aby neobjednávali alkohol pro mladší kamarády. Zjevná podnapilost je porušením pravidel účasti.

Zákaz kopírování materiálů chráněných autorským zákonem v prostorách akce.

Účastí na akci HlídCon vyjadřují návštěvníci souhlas s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.

0